Press here to view Executive Members of the Council of Society for 2010-11  

EXECUTIVE†MEMBERS†OF†THE†COUNCIL†OF†SOCIETY†IN†SUCCESSIVE†YEARS†since†1950

Sl.

no

Year

President

Vice-President

Secretary

Asst. Secy

Treasurer

Councilors

 

37

2017(Sept.)

to

2020 (Aug.)

Dr. Sujeet Kumar Singh

Dr. S.K. Jain
Dr. Rina Tilak

Dr. S.N. Sharma Dr. Suman Lata Wattal Dr. Sukhvir Singh

1. Dr. Chaman Prakash
2. Dr. Rakhi Dhawan
3. Dr. Arun Chauhan
4. Dr. Ravi Kumar
5. Dr. Naveen Rai Tuli
6. Dr. Raghuvendra

36

2016

to

2017(Aug.)

Dr. A.C. Dhariwal

Dr. N.K. Yadav,
Dr. R.S. Sharma

Dr. R.K. Dasgupta Dr. N.R. Tuli Dr. T.G. Thomas

Dr. Raj Kumar Singh
Dr. V.K. Raina
Dr. Suman Lata Wattal
Dr. Sandeep Bhandari
Dr. K.G. Vaishnav
Dr. V.K. Mallik

35

2014

to

2016

Dr. A.C. Dhariwal

Dr. N.K. Yadav,
Dr. R.S. Sharma

Dr. R.K. Dasgupta Dr. Roop Kumari Dr. T.G. Thomas

Dr. Raj Kumar Singh
Dr. V.K. Raina
Dr. N.R. Tuli
Dr. Suman Lata Wattal
Dr. Sandeep Bhandari
Dr. K.G. Vaishnav
Dr. V.K. Mallik

34

2012

to

2013

Dr. Shiv Lal

Dr. Gyan Prakash
Dr. D. Bora

Dr. A.C. Dhariwal Dr. R.K. Das Gupta Mr.B.R.Thapar

Dr. Raj Kumar Singh

Dr. Harpreet SinghSandhu
Dr.
K. Regu
Dr. Roop Kumari
Dr. Sarita Kumar
Dr. N.K.Yadav
Dr. K.N.Tiwari
Dr. Suman Wattal
Dr. Kalapana Baruah
Dr. T.G.Thomas

33

2010

to

2011

Dr. Shiv Lal

Dr. Gyan Prakash
Dr. D. Bora

Dr. A.C. Dhariwal Dr. Kalpana Baruah Mr.B.R.Thapar

Dr. Sukvir Singh( Delhi )

Dr. Sunil Gupta ( Delhi )

Dr. T.G. Thomas (Delhi)

Dr. V.P. Gopinath, (Kerala)

Dr. S.M. Kadri ( Srinagar )

Dr. P.N. Halagi ( Karnataka )

Mrs. Sarita Kumar ( Delhi )

Dr. Rajendra Panda ( Jagdalpur )
Dr. Shyamal Biswas
( Bangalore )
Dr. Raj Kumar Singh ( Delhi )

32

2005

to

2007

Dr.Shiv Lal

Dr.Usha K Baveja

Dr.D.Bora

Dr.S.N.Sharma

Mr.B.R.Thapar

Dr.P.N.Sehgal (Delhi)

Dr.P.K.Dutta (Delhi)

Dr.K.N.Tiwari, Delhi

Dr.Satpal (Delhi)

Dr.R.C.Sharma (Delhi)

Dr.R.C.Sharma (Jodhpur)

Dr.Gyan Prakash (Mt.Abu)

Dr.P.N.Halagi (Hyderabad)

Dr.K.K.Mittal (Rohtak)

Dr.B.M.Vashisht (Rohtak)

31

2003 to

2005

Dr.Shiv Lal

Dr.Usha K Baveja

Dr.D.Bora

Dr.S.N.Sharma

Mr.B.R.Thapar

Dr.P.N.Sehgal (Delhi)

Dr.P.K.Dutta (Delhi)

Dr.K.N.Tiwari, Delhi

Dr.Satpal (Delhi)

Dr.R.C.Sharma (Delhi)

Dr.R.C.Sharma (Jodhpur)

Dr.Gyan Prakash (Mt.Abu)

Dr.P.N.Halagi (Hyderabad)

Dr.K.K.Mittal (Rohtak)

Dr.B.M.Vashisht (Rohtak)

 

30

2001 to

2003

Dr.Shiv Lal

Dr.N.J.Shetty (Bangalore)

Dr.R.C.Sharma

Dr.D.Bora

Mr.B.R.Thapar

Dr.P.N.Sehgal (Delhi)

Dr.Ashok Kumar (Delhi)

Dr.A.K.Prasad (Delhi)

Col.G.S.Saiprasad (Pune)

Sh.Ramesh Chadra (Lucknow)

Dr.Jaya Prakash (Bangalore)

Dr.B.M.Vashisht (Rohtak)

 

29

1999 to

2001

 

Dr.Shiv Lal

Dr.V.P.Sharma

Dr.Jotna Sokhey

Dr.D.Bora

Mr.B.R.Thapar

Dr.Mahendra Dutta

Dr.P.N.Sehgal

Dr.K.N.Tiwari,

Dr.A.K.Prasad

 

28

1997 to

1999

 

Dr.Shiv Lal

Dr.V.P.Sharma

Dr.Jotna Sokhey

Dr.D.Bora

Mr.B.R.Thapar

Dr.Mahendra Dutta

Dr.P.N.Sehgal

Dr.K.N.Tiwari,

Dr.A.K.Prasad

 

27

1995 to

1997

 

Dr.K.K.Datta

Dr.V.P.Sharma

Dr.Shiv Lal

Dr.B.Sita Rama Rao

Dr.R.L.Yadav

Dr.S.Pattanayak

Dr.Mahendra Dutta

Dr.Sudarshan Kumari

Dr.M.V.V.L.Narasimham

 

26

1993 to

1995

 

Dr.M.V.V.L.Narsimham

Dr.Saraljit Sehgal

Dr.V.P.Sharma

Dr.A.K.Khera

 

Dr.Sarla K Subbarao

Dr.T.Verghese

Dr.Dev Raj

Dr.Mahendra Dutta

 

25

1991

To

1993

Dr.M.V.V.L.Narsimham

Dr.Saraljit Sehgal

Dr.V.P.Sharma

Dr.S.K.Chawla

)(1991-1992)

Dr.A.K.Khera

(1992-1993)

 

Dr.Sarla K Subbarao

Dr.T.Verghese

Dr.Dev Raj

Dr.Mahendra Dutta

 

24

1988

To

1990

Dr.M.V.V.L.Narsimham

Dr.Saraljit Sehgal

Dr.V.P.Sharma

ódoó

-do--

Prof.R.D.Bansal

Mr.N.L.Kalra

Dr.Dev Raj

Dr.T.Verghese

Capt. Sug.D.Bandopadhya

 

23

1987

ódo--

ódo--

Dr.M.V.V.L.Narsimham

ódoó

Dr.Sarla Subbarao

Dr. QZ Hussain

Dr. S.C. Bhalla

Dr. D.K. Jagdev

Dr. N.D. Datta Banik

Col. N.L Sachdeva

 

22

1986

Dr. P.N, Sehgal

ódo--

- ódo-

ódoó

ódo-

Dr. QZ Hussain

Dr. S.C. Bhalla

Dr. D.K. Jagdev

Dr. N.D. Datta Banik

Col. N.L Sachdeva

 

21

1985

Dr. R.N. Basu

Dr. G.K. Sharma

ódo---

Dr. R.L Ichhpujani

ódoó

Dr. QZi Hussain

Dr. S.C. Bhalla

Dr. D.K. Jagdev

Dr. M.D. Datta Banik

Dr. P.N. Sehgal

Dr. N.L. Sachdeva

 

20

1984

ódoó

ódoó

ódo---

ódo---

ódo--

Col. P.S Gill

Dr. Mahendra Dutta

Dr. R.N. Basu

Dr. P.N. Sehgal

 

19

1983

Dr. A.N. Raichoudhury

Dr.S.R Dwivedi

ódo---

ódo---

ódo.--

Col. P.S. Gill

Dr. Mahendra Dutta

Dr. RN. Basu

Dr. P.N. Sehgal

Dr. D.K. Jagdev

 

18

1981

 

ódoó

ódo-

Dr. C.K Rao

ódo-

ódo--

Dr. R.N. Basu

Dr. V.P. Pathak

Dr. S. Prakash

Dr. D.K. Jagdev

 

17

1978

to

1980

 

Dr. R.K. Sanyal

Air Vice-Marchal

Dr. J.K. Sehgal

Dr. R. R Arora

Dr. S.N. Ray

Dr. V.P. Sharrna

Dr. R.N. Basu

Dr. S. Prakash

Dr. V.P. Pathak

16

1977

ódo-

ódo-

Dr. R.R. Arora

Dr. S.C.Arya

ódoó

Dr. RN. Basu

Dr. S. K-ishnaswami

Dr. S. Prakash

Dr. T.K. Ghosh

 

15

1973

Dr. M.LD. Sharma

Group Capt. J.K Sehgal

ódo--

.ódo-

Dr. C.K.Rao

Dr. C.P. Nair

Dr. S.K. Sen Gupta

Dr. B.L Wattal

Dr. K.R. P. Singh

Dr. K.C. Rastogi

 

14

1968-1971

Dr. S.L. Dhir

Dr. A.K. Krishnaswami

Dr. S. Pattanayak

Dr. S.C. Pal

-do-

Dr. C.P. Nair

Wing Cdr. J.K. Sehgal

Dr. S.K Sen Gupta

Dr. K.C. Rastogi

Dr. B.L. Wattal

 

13

1966-1967

Dr. A.P. Ray

ódo-

Dr. B.L Wattal

Dr. S. Pattanayak

Dr. S. Prakash

Dr.S.R. Bhombore

1967 Dr. P.R Dutta

Dr. P.G. Kesavalu

Dr. K.C. Rastogi

Dr. A.K. Krishnaswami

 

12

1965

-do-

-do-

-- do --

-- do --

-- do --

Dr. PR. Dutta

Dr. S.L Dhir

Dr. N.D. Mehta

Dr. T.B. Patel

Dr. B,L. Wattal

 

11

1964

Dr. SP Ramakrishnan

-- do --

Dr. AK. Krishna swami

Dr. P.C. Basu

-- do --

Dr. P.R Dutta

Dr. S.L. Dhir

Dr. N.D. Mehta

 

10

1962-1963

Dr. TB. Patel

Dr. MV. Singh

Dr. B.L Waltal

Dr. Satya Parkash

-- do --

Dr. N.C. Ganguli

Dr. D.D. Sharrma

 

Dr. P.C. Kesarvalu

9

1960-1961

Dr. A.P. Ray

Dr. Diwan Chand

Dr. Rajinder Pal

Dr. P.C. Basu

Dr. MID.Sharma

Dr. MV. Singh

Dr. A. Glory

Dr. J.Rahman

 

8

1959

Dr. B. Ajiantha swamy Rao

Dr.TR. Rao

Dr. AP. Ray

Dr. N.G& Ragtvan

-- do --

Dr. R PaI

Dr. A. Glory

Dr. J.Rahman

 

7

1958

Dr. B. Ajiantha swamy Rao

Dr.TR. Rao

Dr. AP. Ray

-- do --

Dr. B.L Wattal

Dr. R PaI

Dr. A. Glory

Dr. J.Rahman

 

6

1957

-- do --

-- do --

Dr. S.P. Ramakrishnan

-- do --

-- do --

Brig. Swaroop Narain

Dr. T.R. Rao

Dr. I.M. Puri

 

5

1956

-- do --

-- do --

--

Dr. NGS Raghvan

 

Dr. ML Bhatia

-- do --

4

1955

-- do --

-- do --

Dr. S.P. Ramakrishnan

Dr. R.P. Dhamija

--

Brig. Swaroop Narain

Dr. Devraj Mehta

Dr. C.V. Ramchandani

 

3

1954

-- do --

-- do --

--

-- do --

Dr. ML Bhatia

Dr. Devraj Mehta

Brig. Swaroop Narain

Dr. C.V. Ramchandani

 

2

1951

-- do --

Dr. B. Ananthaswami Rao

Dr. D.K. Vishwanathan

Dr. Rajinder Pal

-- do --

Dr. S.P. Ramakrishnan

Dr. A. Gilory

Brig. BM Rao

 

1

1950

Lt. Cot. Jaswant Singh

Lt. Col. Baricat Narain

Dr. Rajinder Pal

Mr. R.S. Berry

Maj. A.P. Ray

Brig. S. Narain

Dr. WC Mathur

Maj. CP Nair